a a a
 

7. De behandeling van een klacht

7. De behandeling van een klacht

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

7. De behandeling van een klacht

Hieronder volgt de samenvatting van de procedure volgens het REGLEMENT van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Bij verschillen tussen onderstaande werkwijze en het Reglement geldt het Reglement als de enige juiste tekst.

Ontvankelijkheidstoets

I. Nadat een klacht is ingediend, wordt in de eerste plaats beoordeeld of deze ontvankelijk is. Daarbij wordt bekeken of naam en adres kloppen (anonieme klachten worden niet in behandeling genomen) en of de klacht voldoende gemotiveerd is. Indien mogelijk dient ook voldoende documentatie te zijn overgelegd. Dit zijn belangrijke eisen omdat een adverteerder voldoende in staat moet zijn zich tegen een klacht te kunnen verweren.

Indien een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, wordt dit door het Secretariaat van de Stichting Reclame Code aan klager met redenen meegedeeld.  Indien een klager het niet eens is met het standpunt van het Secretariaat, kan hij dat gemotiveerd laten weten aan het Secretariaat. Dat zal dan de klacht en toelichting aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie voorleggen. De voorzitter zal vervolgens een beslissing nemen over de afwikkeling van de klacht.

Directe voorzittersafwijzing/voorzittersterzijdelegging zonder verweer

Klachten die ontvankelijk zijn en niet door het Secretariaat zijn afgedaan, hoeven niet altijd door de voltallige Reclame Code Commissie te worden behandeld. De voorzitter van de Commissie kan namelijk direct besluiten een klacht zelf af te wijzen respectievelijk terzijde te leggen als hij van oordeel is dat;

– de Commissie de klacht zal afwijzen; of dat

– de klacht niet door de Commissie behandeld dient te worden, maar op basis van de procedure voor grensoverschrijdende reclame doorgestuurd moet worden naar een ander lid van de European Advertising Standards Alliance.(zie hoofdstuk 13).

Als een klacht direct door de voorzitter wordt afgewezen, wordt de klager daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Degene tegen wie de klacht is gericht, krijgt een afschrift van de beslising. De klager kan bezwaar tegen de directe voorzittersafwijzing maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

Voorzittersbeslissing na mogelijkheid tot verweer door adverteerder

Indien de voorzitter geen gebruik maakt van de bevoegdheid een klacht direct af te wijzen, wordt de adverteerder altijd om een schriftelijke reactie gevraagd. De adverteerder krijgt 14 dagen de tijd om tegen een klacht verweer te voeren. Het verweer wordt altijd aan de klager toegezonden. Na ontvangst van het verweer of als de adverteerder afziet van het voeren van verweer, kan de voorzitter opnieuw besluiten zelf over de klacht te beslissen. Indien dat het geval is, kan de voorzitter de volgende uitspraken doen;

A. Afwijzing van de klacht door de voorzitter

Een afwijzing kan om dezelfde redenen plaatsvinden als onder II genoemd. De klager kan tegen de afwijzing bezwaar maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

B. Toewijzing van de klacht door de voorzitter

De voorzitter kan tot een toewijzing besluiten indien hij van oordeel is dat de Commissie de klacht zal toewijzen en;

* degene tegen wie de klacht is gericht geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren of;

* degene tegen wie de klacht is gericht deze heeft erkend of;

* de voorzitter ook na ontvangst van het verweer bij dit oordeel blijft

De toewijzing van de klacht gebeurt op de wijze als vermeld in hoofdstuk 8. De voorzitter kan de uitspraak echter niet als ‘Alert’ laten verspreiden. De adverteerder kan tegen de toewijzing van de klacht bezwaar maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

Reclame Code Commissie

Indien de voorzitter niet zelf over het dossier beslist, zal de voltallige Reclame Code Commissie het dossier behandelen. Dit gebeurt nadat de adverteerder verweer heeft gevoerd. In sommige gevallen kan de Commissie partijen in de gelegenheid stellen nadere schriftelijke opmerkingen te maken. Stukken dienen altijd uiterlijk 7 dagen voor de betreffende zitting van de Commissie in haar bezit  te zijn.

Desgewenst kunnen de klager en de adverteerder tijdens de zitting van de Commissie hun standpunt mondeling toelichten. Zittingen zijn openbaar, indien één of beide partijen een mondelingen toelichting geeft/geven. Elk van de partijen kan echter gemotiveerd bezwaar maken tegen een openbare behandeling. Een verzoek de behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, wordt alleen ingewilligd als daar zwaarwichtige redenen voor zijn. De voorzitter van de Commissie beslist over een dergelijk verzoek. Partijen kunnen uiterlijk ter zitting verzoeken de behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De Commissie kan onderzoeksmaatregelen nemen. De beraadslaging over de klacht is niet openbaar. De Commissie doet schriftelijk uitspraak. Deze wordt aan partijen toegezonden (zie hoofdstuk 8).

Spoedeisende Zaken

Indien de voorzitter van de Commissie van oordeel is dat een zaak spoedeisend is, kan hij bepalen dat deze binnen 14 dagen door de Commissie wordt behandeld (artikel 8 lid 1 Reglement). In dat geval geldt ook een kortere appèltermijn.

Voorziening bij identieke klachten

De voorzitter kan, indien tegen een reclame meer klachten van dezelfde aard of strekking worden ingediend, bepalen dat deze niet meer in behandeling worden genomen en dat wordt volstaan met het behandelen van de klachten die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd.

Op de website van SRC kan vermeld worden welke reclame-uiting dit betreft. Zodra de Commissie uitspraak heeft gedaan, kan daarvan via de website kennis worden genomen. De klagers waarvan de klacht niet afzonderlijk in behandeling is genomen, krijgen de beslissing toegezonden nadat deze definitief is geworden.