a a a
 

Code voor personenauto’s (CVP)

Code voor personenauto’s (CVP)

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Code voor personenauto’s (CVP)

I. Uitgangspunt

Het doel van deze Bijzondere Reclame Code is de reclame-uitingen af te stemmen op het overheidsbeleid inzake verkeersveiligheid, milieu en energiebesparing. Het beleid van de branche is er niet alleen op gericht auto’s op de markt te brengen die zo veilig, schoon en zuinig mogelijk zijn, maar evenzeer om een zo veilig, schoon en zuinig mogelijk gebruik te bevorderen.

II. Algemene bepalingen 

Toepassingsgebied De Code voor Personenauto’s is van toepassing op reclame-uitingen en overige verkoopbevorderende activiteiten voor nieuwe personenauto’s.

Deze Code verstaat onder:

a. de branche: de leden van de afdeling Auto’s van de RAI Vereniging.
b. personenauto’s: auto’s voor het vervoer van maximaal 8 personen (de bestuurder daar onder niet begrepen) als bedoeld in de Wegenverkeerswet en voorzien van inwendige verbrandingsmotor.
c. uitingen: zie de definitie van reclame, zoals opgenomen in artikel 1 van de Algemene Code.

III. Bepalingen inzake reclame-uitingen

Alle reclame-uitingen van de branche dienen in overeenstemming te zijn met de Milieu Reclame Code. Daarenboven gelden de volgende bepalingen:

Artikel 1

In reclame-uitingen mogen snelheid, acceleratie en motorvermogen niet als verkoopbevorderend argument worden gebruikt. Indien het motorvermogen wordt vermeld, dient dit in ieder geval in kilowatts (kW) te gebeuren.

Artikel 2

lid 1
Het brandstofverbruik mag uitsluitend worden vermeld in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit Etikettering energiegebruik (Staatsblad 2000-475)

lid 2
Een reclame-uiting dient informatie te bevatten omtrent het energiegebruik van de modellen personenauto’s waarop deze reclame betrekking heeft. Deze informatie voldoet aan de eisen van bijlage 3 bij bovengenoemd Besluit indien:

Het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde CO 2-uitstoot volgens de officiële testcyclus, worden weergegeven:

– horizontaal ten opzichte van de geschreven commerciële boodschap;
– onderaan de uiting en gescheiden van andere geschreven vermeldingen;
– in een lettertype dat goed leesbaar is en met een normale spatiëring;
– op een wijze dat de vermeldingen duidelijk contrasteren met de achtergrond;
– in een lettergrootte die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap, met voor elk karakter (behoudens sub- of superscript* en andere bijzondere lettertekens) de volgende minima:
* = een manier van afdrukken waarbij karakters ongeveer tweederde boven (super) of onder (sub) de basislijn worden geprint.

1) Voor printreclame zoals drukwerk in kranten, tijdschriften, folders:

– voor reclameformaten kleiner dan A5: 1,5mm
– voor reclameformaten vanaf A5: 3mm
– voor reclameformaten vanaf A3: 4mm
– voor reclameformaten vanaf A2: 5mm
– andere formaten: in verhouding tot de hierboven opgegeven normen.

2) Voor affiches:
– voor formaat A3: 5mm
– voor formaat A2: 7,5mm
– voor formaat A1: 10mm
– voor formaat ‘abribus’: 25mm
– voor affiches 10m2: 55mm
– voor affiches 16m2: 70mm
– voor affiches 20m2: 75mm
– voor affiches 36m2: 100mm
– andere formaten: in verhouding tot de hierboven opgegeven normen.

3) Voor websites gelden de volgende bepalingen:
– De verbruiks- en CO 2-gegevens worden steeds vermeld op webpagina’s die een overzicht geven van de gedetailleerde technische (motor)karakteristieken van het getoonde voertuig.
– Op de merkeigen website (of websites) bestaat een overzichtspagina, voorzien van een tabel (of vergelijkbare presentatievorm) waarin het geheel van de verbruiks- en CO2-emissiegegevens van het voertuiggamma van het merk wordt weergegeven; dit op een manier die vlot leesbaar en eenvoudig afdrukbaar is en die vergelijking tussen de verschillende versies en modellen vereenvoudigt.
– Op elke pagina van de merkeigen website kan op een eenvoudige manier worden doorgeklikt naar de overzichtstabel waarvan hierboven sprake is, dit via een specifieke button, een menublad of een vergelijkbare manier van doorverwijzen.
– Op banners, IMU’s, skyscrapers en andere uitingen van soortgelijke reclameformaten op andere dan de merkeigen website (of websites), worden de verbruiks- en CO2- emissiegegevens eveneens duidelijk leesbaar vermeld of wordt de mogelijkheid geboden rechtstreeks door te klikken naar een pagina waar deze staan en kunnen worden afgedrukt. Voor zogenaamde ‘virale’ campagnes worden genoemde gegevens vermeld op de landingspagina, waarop de consument terecht komt na doorklikken.

De verbruiks- en CO 2-emissiegegevens die worden weergegeven, zijn de waarden van het getoonde model in zijn getoonde versie (versie met manuele versnellingsbak / versie met automatische versnellingsbak / versie met benzinemotor / versie met dieselmotor etc).

Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft, maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO 2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclame betrekking heeft.

Het officiële brandstofverbruik wordt, tot op één decimaal nauwkeurig, uitgedrukt in kilometer per liter en liters per 100 km liter voor benzine, LPG of diesel (of in m3 per 100 kilometer en kilometers per m3 voor aardgas). De officiële specifieke CO 2-uitstoot wordt uitgedrukt in gram per kilometer, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele cijfer.

Artikel 3

Reclame mag niet appelleren aan of oproepen tot agressief, milieuonvriendelijk of verkeersonveilig gedrag. In reclame-uitingen dient het gebruik van termen waarmee de auto wordt aangeprezen als een milieuvriendelijk product te worden vermeden. Kwalificaties die betrekking hebben op het bijdragen aan of bevorderen van een schoon milieu dienen nooit in hun absolute betekenis te worden gebruikt.

Artikel 4

In reclame-uitingen dient het gebruik van termen waarmee de auto wordt aangeprezen als een absoluut veilig product te worden vermeden.

Deze code is in werking getreden op 1 mei 1994 en aangepast op 1 januari 2004 en 1 oktober 2009.

Ingangsdatum van deze gewijzigde reclamecode voor personenauto’s is 1 oktober 2009.