a a a
 

Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (RVK) 2015

Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (RVK) 2015

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (RVK) 2015

1. Werkingsgebied

Reclame voor kansspelen aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen is, onverminderd hetgeen verder in het algemene gedeelte van de Nederlandse Reclame Code is bepaald, onderworpen aan deze bijzondere reclame code.
Vergunninghouders zijn onder meer de landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland. Deze code is onverkort van toepassing op reclame gemaakt voor kansspelen van de vergunninghouders door Beneficianten.

Definities

Deze code verstaat onder:

Beneficiant: (mede)begunstigde van de opbrengst van een kansspel;

Kansspel(en): een gelegenheid (gelegenheden) om mee te dingen naar prijzen en premies waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen;

Kansspelaanbieder: een organisatie die beschikt over een in de Wet op de kansspelen bedoelde vergunning;

Minderjarigen: personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt;

Reclame voor Kansspelen: reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code gericht op of ten gevolge hebbend het vergroten van de (naams)bekendheid van Kansspelaanbieders en het wekken van interesse voor deelname aan Kansspelen.

2. Identiteit Kansspelaanbieder

De Kansspelaanbieder draagt er zorg voor dat duidelijk is dat Reclame voor Kansspelen afkomstig is van een Kansspelaanbieder.

3. Oneerlijke reclame

Reclame voor Kansspelen mag niet oneerlijk zijn in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Onder meer niet ten aanzien van de hieronder genoemde elementen:

(a) ten aanzien van de eigenschappen van of kansen op het winnen van een prijs bij de aangeboden Kansspelen. Oneerlijk is hier bijvoorbeeld:

1. de indruk wekken dat een deelnemer al een prijs heeft gewonnen of zal winnen of door het verrichten van een bepaalde handeling een prijs zal winnen, terwijl daar op alleen maar een kans bestaat;
2. de indruk wekken dat alleen door het activeren van een code een deelnemer extra kans maakt op een prijs, waarbij niet of onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat het activeren inhoudt dat de deelnemer een extra lot koopt;
3. de indruk wekken dat er ieder uur trekkingen plaatsvinden terwijl er ieder uur winnaars bekend worden gemaakt, waarvan de trekking op een ander tijdstip heeft plaatsvonden;
4. de indruk wekken dat een prijs altijd valt, terwijl die ook kan vallen op niet verkochte loten;
5. het veroorzaken of laten bestaan van onduidelijkheid of een trekking of voordeel alleen voor nieuwe deelnemers is of ook voor bestaande.
6. de indruk wekken dat er een bepaald geldbedrag kan worden gewonnen per deelname of lot, terwijl dat bedrag alleen gewonnen kan worden als er een optie bij is gekocht.
7. het aanbieden van een gratis deelname waarbij niet voldoende duidelijk vermeld wordt dat er slechts gratis kan worden deelgenomen als er toestemming wordt gegeven om telefonisch benaderd te worden door de Kansspelaanbieder.

(b) ten aanzien van de verbintenis van de deelnemer zoals de betalingsverplichting, het aantal trekkingen of de contractvorm. Oneerlijk is hier bijvoorbeeld:

1. niet vermelden of onvoldoende duidelijk vermelden wat de duur van de deelneming is en/of er, bijvoorbeeld, sprake is van een eenmalige deelname, een kortlopende abonnement dat van rechtswege eindigt (al dan niet ter kennismaking) of een abonnement tot wederopzegging.
2. onduidelijke informatie verschaffen over de prijs van een lot.

(c) ten aanzien van de voordelen voor de deelnemer. Oneerlijk is hier bijvoorbeeld:

een product, dienst of lot als gratis of cadeau aanduiden:
– zonder in het aanbod duidelijk te maken dat de deelnemer dat product, dienst of lot alleen gratis krijgt als hij tot een aankoop overgaat; en/of
– de waarde daarvan verdisconteerd is in het door de deelnemer te betalen bedrag voor de verplichte aankoop; en/of
– wanneer niet of onvoldoende duidelijk is dat een gratis lot of deelname vanzelf overgaat in een betaalde deelname.

4. Verantwoorde deelname

(1) Reclame voor Kansspelen mag alleen gericht zijn op verantwoorde deelname aan en het wekken van interesse voor het aangeboden Kansspel.

(2) Reclame voor Kansspelen mag niet aanzetten tot onmatige deelname. Dat gebeurt onder meer indien:

(a) onmatige deelname tot voorbeeld wordt gesteld of gebagatelliseerd;

(b) de indruk wordt gewekt dat deelname aan Kansspelen een oplossing kan vormen voor financiële of andere problemen.
Onder onmatige deelname wordt verstaan risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving.

(3) Gratis speelfiches voor casinospelen of speelautomaten, mogen niet worden verspreid via landelijke dagbladen of huis-aan-huisbladen met een landelijk bereik.

(4) Onverminderd hetgeen in deze code of elders in de Nederlandse Reclame Code is bepaald, zal bij elke afzonderlijke wervings-en reclameactiviteit op voor de consument voldoende zichtbare wijze informatie worden verstrekt over:

(a) De minimumleeftijd voor deelname aan een Kansspel.
(b) De nader te bepalen slogan die per 1 januari 2015* zal gelden.
*Ten tijde van de inwerkingtreding van deze code was een langere implementatietermijn voor wat betreft de invoering van de slogan onderwerp van gesprek tussen de Kansspelautoriteit en de vergunninghouders. Per 1 juli 2015 is de slogan “Speel bewust” ingevoerd.
(c) De internetpagina van de Kansspelaanbieder.

Op de internetpagina van de Kansspelaanbieder is informatie te verkrijgen en na te zien ten aanzien van:

(i) de specifieke kenmerken van aangeboden Kansspelen;
(ii) de kosten van deelname;

(iii) overige verplichtingen die verbonden zijn aan deelname of het winnen van een prijs;
(iv) het verbod van deelname voor Minderjarigen aan Kansspelen;
(v) verantwoorde deelname aan Kansspelen en over mogelijkheden voor hulpverlening met betrekking tot kansspelverslaving;
(vi) wat de risico’s zijn van onmatige deelname aan Kansspelen;
(vii) de deelnamevorm: is er sprake van een eenmalige deelname of een abonnement;
(viii) de wijze waarop deelname aan Kansspelen kan worden beëindigd;
(ix) de wijze waarop de deelnemer zich op een eenvoudige manier bij de aanbieder kan afmelden voor geadresseerde reclamepost;
(x) het waarborgen van de privacy van deelnemers;
(xi) de wijze waarop winnaars van grote prijzen zich van onafhankelijk advies over financiële en juridische aangelegenheden kunnen voorzien;
(xii) het spelverloop, de winkansen (statistische kans) bij de verschillende prijzen behalve als dat praktisch niet uitvoerbaar is, de winstbepaling, de eventuele inhouding van kansspelbelasting;
(xiii) de tenminste een maand van tevoren te verwachten berichtgeving aan deelnemers die toestemming hebben gegeven voor bancaire incasso, inzake prijsverhogingen of andere wezenlijke wijzigingen in de spelvoorwaarden;
(xiv) de omvang en de bestemming van de opbrengsten van de Kansspelen. Dit punt is niet van toepassing op exploitanten van kansspelautomaten.

(5) Het is houders van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten op grond van artikel 30c, eerste lid, onder a, van de Wet op de Kansspelen niet toegestaan om reclame te maken voor door hen aangeboden Kansspelen.

5. Medewerking deelnemers aan reclame

(1) Prijswinnaars zijn niet verplicht tot het verlenen van enige vorm van medewerking aan enige vorm van reclame voor Kansspelen. In Reclame voor Kansspelen mag de suggestie ook niet worden gewekt dat dat anders zou zijn.

(2) Kansspelaanbieders kunnen prijswinnaars vragen vrijwillig medewerking te verlenen.

6. Kwetsbare groepen

(1) Reclame voor Kansspelen wordt niet specifiek gericht op maatschappelijk kwetsbare personen.

Een Kansspelaanbieder mag zich niet specifiek richten op bijvoorbeeld Minderjarigen en personen waarvan hij weet dat die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen, bijvoorbeeld doordat die personen bij de aanbieder bekend zijn met een actief entree- of deelnameverbod voor Kansspelen wegens speelproblemen. Het is niet te voorkomen dat maatschappelijk kwetsbare personen geconfronteerd worden met ongerichte reclame. Voor die reclame geldt dan lid 3 van dit artikel.

(2) Maatschappelijk kwetsbare personen zijn in ieder geval Minderjarigen, kansspelverslaafden en personen die risicovol spelgedrag vertonen.

(3) Reclame voor Kansspelen speelt niet in op de specifieke zwakheden of behoeften van maatschappelijk kwetsbare personen.

(4) In Reclame voor Kansspelen worden geen producten of diensten van derden gebruikt die specifiek gericht zijn op en appelleren aan (groepen van) maatschappelijk kwetsbare personen.

Het maken van reclame in combinatie met producten voor bijvoorbeeld jongeren is niet toegestaan. Denk aan voetbalplaatjes in combinatie met loten. Het gaat om de specifieke gerichtheid van het product of dienst op die groep. Aanvullende eis is dat het product ook aan die groep moet appelleren.

(5) Reclame voor Kansspelen mag niet gericht zijn op Minderjarigen. Hieraan wordt veelal invulling gegeven door in Reclame voor Kansspelen niet onnodig personen die jonger zijn of lijken dan 18 jaar af te beelden. Indien loten verkocht mogen worden en daadwerkelijk verkocht worden door Minderjarigen (zoals bij Scouting Nederland, Jantje Beton en de Grote Clubactie), mogen deze Minderjarigen in beeld worden gebracht, mits dit niet aanzet tot het deelname aan het Kansspel door Minderjarigen.

(6) Er zal geen Reclame voor Kansspelen worden gemaakt door middel van en rondom specifiek op minderjarigen gerichte media, dan wel delen van deze media (inserts, bijlagen, speciale radio – en tv-programma’s, bioscoopfilms etc.).

(7) Het is Kansspelaanbieders verboden activiteiten van derden of radio-en/of televisieprogramma’s te sponsoren, met uitzondering van neutrale vermelding van sponsoring van media-aanbod, die zich grotendeels of expliciet richten op Minderjarigen, tenzij de sponsoring uitsluitend is gericht op het motiveren van Minderjarigen opdat zij zich in het belang van hun organisatie, school, club of vereniging inzetten voor de werving van volwassen deelnemers aan Kansspelen.

(8) Reclame voor Kansspelen is niet toegestaan op billboards, swanks, abri’s en mupi’s en voorwerpen met een vergelijkbaar doel die zijn geplaatst binnen of in het zicht van opleidingsinstituten die in hoofdzaak door Minderjarigen worden bezocht. Kansspelaanbieders zullen in hun contracten met exploitanten van buitenreclame dergelijke locaties uitsluiten.

Is een dergelijke reclame geplaatst nabij een terrein waarop incidenteel een evenement plaatsvindt voor Minderjarigen, dan hoeft de reclame niet te worden verwijderd.

(9) Er zal geen sampling plaatsvinden aan Minderjarigen of op bijeenkomsten die hoofdzakelijk of uitsluitend door Minderjarigen worden bezocht.

(10) De houder van de vergunning tot het organiseren van een speelcasino op grond van artikel 27h, eerste lid, van de Wet op de Kansspelen en de houders van een vergunning op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b van de Wet op de Kansspelen maken onverminderd hetgeen elders in deze code is vermeld, geen reclame specifiek gericht op personen die ouder dan 18 maar jonger dan 24 jaar zijn.

(11) Lineaire televisiediensten bevatten geen Reclame voor Kansspelen tussen 6.00 en 19.00 uur*. Ter voorkoming van misverstanden: ook niet in de vorm van telewinkelboodschappen. In afwijking daarvan is een neutrale vermelding van de sponsoring van media-aanbod in die periode wel toegestaan.

*Let op: sinds 1 november 2020 is in artikel 2.94 en artikel 3.7 van de Mediawet een uitbreiding van het uitzendverbod voor reclame voor kansspelen opgenomen.

7. Inwerkingtreding

Deze Code is aangepast en in werking getreden met ingang van 1 januari 2015.

De Code is van toepassing op reclame voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de op het moment van inwerkingtreding van deze Code geldende Wet op de Kansspelen.
Indien deze Wet gewijzigd wordt en er door (nieuwe) vergunninghouders ook kansspelen op afstand mogen worden aangeboden, zal de code worden geëvalueerd en zullen het toepassingsbereik en de inhoud in overleg met alle vergunninghouders ingevolge de nieuwe Wet nader worden bepaald.