a a a
 

6. De kosten van het indienen van een klacht, bezwaar of beroep

6. De kosten van het indienen van een klacht, bezwaar of beroep

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

6. De kosten van het indienen van een klacht, bezwaar of beroep

Kosten voor consumenten en in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijk, liefdadige, culturele, wetenschappelijk of andere het algemeen nut-beogende organisaties c.q. instellingen

Het indienen en behandelen van een klacht is kosteloos, tenzij:

– de voorzitter van de Commissie besluit een klacht niet in behandeling te nemen en klager daartegen bezwaar maakt.
In dat geval bedragen de kosten EUR 15 (*1)

– beroep bij het College van Beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie. In dat geval bedragen de kosten EUR 30 (*2)

– de voorzitter van oordeel is dat de klacht wordt ingediend in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van een organisatie. In dat geval is hetgeen vermeld staat onder ‘Kosten voor bedrijven /organisaties en klager(s) die een klacht indienen in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf’ van toepassing.

– de hierboven bedoelde organisaties c.q. instellingen van de SRC een verzoek tot financiële bijdrage hebben ontvangen en deze niet hebben betaald. In dat geval is hetgeen hierna onder II staat van overeenkomstige toepassing.

* 1 = Mocht de klager in het gelijk worden gesteld dan ontvangt hij het klachtengeld retour.
* 2 = Indien appellant in het gelijk wordt gesteld, wordt het klachtengeld teruggestort.

Kosten voor bedrijven/organisaties en klager(s) die een klacht indienen in het belang van hun beroep en/of bedrijf

De kosten voor het indienen van een klacht bedragen € 1.000,– tenzij:

  • het bedrijven zijn die de door SRC gevraagde financiële bijdrage hebben betaald én waarbij de gevraagde bijdrage minimaal € 1.000,- per jaar bedraagt. In dat geval is het indienen van een klacht kosteloos.
  • het bedrijven zijn die de door SRC gevraagde financiële bijdrage hebben betaald én voor wie de gevraagde bijdrage minder dan € 1.000,- per jaar bedraagt. In dit geval bedragen de kosten € 250,- per klacht.
  • het bedrijven of organisaties zijn met minder dan 10 werknemers. In dit geval bedragen de kosten bij 1 tot 5 werknemers € 250,- en bij 5 tot 10 werknemers € 500,-.
  • de klacht is ingediend door een journalist. In dat geval bedraagt het klachtengeld € 100,-.

Beroep bij het College van Beroep tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie kost € 500,-* tenzij:

  • het bedrijven zijn die de door SRC gevraagde financiële bijdrage hebben betaald. In dit geval wordt € 250,-* in rekening gebracht. 

* = Het verschuldigde bedrag voor het instellen van beroep vervalt ter zake van administratiekosten aan de SRC, ook indien de appellant het beroep intrekt nadat hij kennis heeft genomen van het verweerschrift van de wederpartij (=geïntimeerde).

Voor de behandeling van een bezwaar tegen een Voorzitterstoewijzing is de adverteerder géén klachtengeld verschuldigd.