a a a
 

Reclamecode Online Kansspelen (ROK) 2023

Reclamecode Online Kansspelen (ROK) 2023

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Reclamecode Online Kansspelen (ROK) 2023

Deze geactualiseerde code treedt in werking per 1 juli 2023

1. Werkingsgebied

1.1
Deze code is van toepassing op reclame van vergunde online kansspelaanbieders voor online kansspelen, indien en voor zover (mede) gericht op Nederland. Deze code doet niet af aan de Wet op de Kansspelen en de onder meer op die wet gebaseerde relevante regelgeving zoals het Besluit Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen (waarin onder meer het verbod op ongerichte reclame is geregeld) en de Regeling Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen.

2. Definities en interpretatie

2.1

Begrippen in deze code hebben de hieronder vermelde betekenis:

bonus: een voordeel, geen deel uitmakend van de spelvoorwaarden van het online kansspel zelf, bedoeld om deelname aan een online kansspel aantrekkelijker te maken, zoals een korting, tijdelijke verhoging van te behalen winsten, terugbetaling, gratis speeltegoed, zoals een gratis weddenschap, deelname of inzet, of een andere daarmee vergelijkbare financiële of materiële aansporing;

Bonussen spelen een belangrijke rol in reclame voor online kansspelen. Zowel bij de werving als bij het vasthouden, de retentie, van spelers. Aan bonussen is dan ook een apart artikel gewijd (artikel 5). In het Besluit Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen wordt bonus gedefinieerd als: “een goed of een dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden om spelers voor de vergunde kansspelen te werven of te behouden of om reclame voor die kansspelen te maken”. De in de ROK gekozen definitie bedoelt eenzelfde ruime, maar voor het veld wel helderdere definitie te bieden.

BWRVK: Besluit Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen;

essentiële bonusvoorwaarden: voorwaarden van een bonus die een consument nodig heeft om een realistisch beeld te krijgen van die bonus, zoals, zonder daartoe te zijn beperkt, het aantal malen (per spel) dat die bonus in zijn geheel moet worden ingezet voordat tot uitbetaling van het bonusbedrag wordt overgegaan, indien relevant: de relatie van de bonus met de eigen inleg, een eventuele beperking in de geldigheidsduur, fairplay eisen en belangrijke voorwaarden die materieel afwijken van die die verbonden zijn aan het spelen met eigen middelen van de consument;

jongvolwassen(e): (persoon van) 18 jaar of ouder, maar jonger dan 24 jaar;

jeugdsporter: een minderjarige sporter;

kansspel: een gelegenheid om mee te dingen naar prijzen en premies waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen;

kwetsbare groep van personen: een groep bestaande uit maatschappelijk kwetsbare personen. Dergelijke personen zijn, in ieder geval, minderjarigen, jongvolwassenen, personen met een verstandelijke handicap, kansspelverslaafden en personen die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen;

mediadienst op aanvraag: mediadienst op aanvraag als bedoeld in artikel 1.1. lid 1 Mediawet;

minderjarige: persoon jonger dan 18 jaar;

omroepdienst: omroepdienst als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Mediawet;

online kansspel: een kansspel dat uitsluitend op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gespeeld als bedoeld in artikel 31 lid 1 van de Wet op de Kansspelen;

online kansspelaanbieder: een organisatie die beschikt over een in titel VB van de Wet op de Kansspelen bedoelde vergunning;

rolmodel: in ieder geval personen die publieke bekendheid genieten en personen met wie andere personen zich willen identificeren of associëren, waaronder:

a. personen die hun bekendheid ontlenen aan activiteiten in het heden of het verleden als:

1°. beroepssporter, sporttrainer of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de beroepssport;

2°. acteur, regisseur, presentator, zanger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de televisie-, film-, theater-, muziek- of andere entertainmentindustrie;

3°. model, modeontwerper of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de schoonheid- of mode-industrie;

4°. auteur, journalist, columnist, influencer, vlogger, blogger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol vanwege het gebruik van gedrukte, audiovisuele, auditieve, online of andere media;

5°. vertegenwoordiger van een politieke partij of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de landelijke, regionale of lokale politiek;

6°. frequente deelnemer aan kansspelen of een andere persoon met een publiek zichtbare rol op het gebied van kansspelen;

b. personen die zichtbaar een ambt of beroep vervullen of uitbeelden waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat.

RWRVK: Regeling Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen;

sponsoring: ondersteuning van activiteiten van derden door online kansspelaanbieders, in de vorm van het verstrekken van een financiële of andere bijdrage als tegenprestatie voor het neutraal vermelden of vertonen van de naam, het merk, het beeldmerk of enig ander onderscheidend teken van de online kansspelaanbieder.

2.2
Verwijzingen naar regelgeving of naar bepaalde artikelen in regelgeving, gelden ten tijde van het inwerkingtreden van deze code. Na eventuele wijzigingen van de regelgeving, gelden de verwijzingen als verwijzingen naar regelgeving en/of artikelen die hetzelfde regelen.

3. Algemene eisen

3.1
Reclame voor online kansspelen dient in het algemeen:

a.     consumenten te leiden naar legaal aanbod van kansspelen en hen weg te houden van illegaal aanbod;

b.     terughoudend te zijn;

c.     mede gericht te zijn op verantwoorde deelname;

d.     niet aan te zetten tot risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving;

een en ander zoals nader uitgewerkt in deze code.

Op de uitgangspunten in artikel 3 is de ROK gebouwd. Een belangrijke rol speelt daarin het kanalisatie uitgangspunt. Het uitgangspunt van de ROK is immers het kenbaar maken van het legaal aanbod ten opzichte van het illegale aanbod, zonder dat het legale aanbod zo aantrekkelijk wordt dat er te veel mensen gaan spelen die dat eerst niet van plan waren. Bij de interpretatie van de ROK zal dit evenwicht voor ogen moeten worden gehouden. Verder spelen deze uitgangspunten een doorslaggevende rol bij het evalueren van de ROK.

4. Verantwoorde deelname: algemeen

4.1
Reclame voor online kansspelen:

a.     gebruikt geen taal of andere middelen die oproepen tot onverantwoord gedrag of impulsief of op onverantwoorde wijze deelnemen aan een online kansspel, zoals: “u heeft niets te verliezen”, “grijp uw kans, u leeft maar een keer” of “opschieten, gok nu!”

b.     bagatelliseert onmatige deelname niet;

c.     promoot geen gedrag dat objectief leidt tot financiële schade;

Met financiële schade is schade bedoeld die ontstaat doordat de speler door zijn deelname meer verliest dan alleen de inleg. Dat kan rente zijn op leningen gesloten om te kunnen spelen, of verlies van inkomen (bijvoorbeeld door de suggestie een baan op te zeggen). Er liggen hier dwarsverbanden met andere bepalingen. Het zuivere verlies van de inleg, dat ook als “financiële schade” zou kunnen worden beoordeeld, is hier niet bedoeld.

d.     gebruikt geen taal of andere middelen die antisociaal of crimineel gedrag tonen, vergoelijken en/of aanmoedigen;

e.     speelt niet nadrukkelijk in op hebberigheid;

Elementen die leiden tot de conclusie dat er sprake is van “nadrukkelijk inspelen” kunnen bijvoorbeeld zijn: het gebruik van populaire dure merkkleding of horloges, het gebruik van dure automerken, etc.  Veel zal afhangen van de vraag hoe een en ander precies wordt gebruikt. Niet ieder (impliciet) inspelen op hebberigheid zal een overtreding van dit artikel opleveren. Reclame zal vaak impliciet appelleren aan het feit dat mensen iets willen hebben en dat moet mogelijk blijven. Ook humor is een belangrijk onderdeel van reclame en ook het gebruik van humor, voor zover dat gebruik niet in strijd komt met andere bepalingen, moet mogelijk blijven.   

f.     speelt niet in op bijgeloof over gokken of geluk;

g.     spoort niet aan tot doorspelen en speelt niet in op sociale druk om niet te stoppen;

Hier moet opgemerkt worden dat het eerste deel van artikel 4.1 sub g niet een op een geldt voor bonussen. Bonussen worden in deze code ook gezien als onderdeel van reclame maar kennen een afwijkende behandeling. Voor bonussen geldt in afwijking van dit artikel 4.1 sub g artikel 5 lid 2 sub b: “Een online kansspelaanbieder maakt geen gebruik van bonussen die de speler aanzet tot zo lang doorspelen of anderszins een zodanige speeldwang aan de speler oplegt, dat de bonus niet meer kan worden geacht te zijn gericht op verantwoorde deelname. Dit is onder meer het geval als voor de uitkering van de bonus meerdere stortingen vereist zijn.” Een bonus mag dus, anders dan andere reclame, wel aanzetten tot doorspelen maar niet zodanig dat er te veel speeldwang ontstaat.

h.     bagatelliseert of vergroot in geen geval de geconstateerde risicofactoren met betrekking tot kansspelverslaving van het betreffende online kansspel. Teksten zoals: ‘meedoen is ongevaarlijk’, ‘meespelen is kinderspel’, ‘onschuldig tijdverdrijf’, ‘vrij van risico’, ‘geheel veilig gokken’ moeten in dit verband worden vermeden.

4.2
Reclame voor online kansspelen stelt of suggereert niet dat:

a.     deelname een belangrijk deel uitmaakt van iemands leven;

b.     deelname leidt tot sociale acceptatie of geluk;

c.     deelname belangrijker is dan familie en vrienden of dan professionele- of onderwijsverplichtingen;

d.     door deelname persoonlijke kwaliteiten of zelfvertrouwen groeien;

e.     door deelname een speler seksueel of anderszins aantrekkelijker wordt;

f.     onmatige deelname een voorbeeldrol kan vervullen;

g.     deelname een oplossing kan zijn voor problemen, zoals financiële, persoonlijke, beroepsmatige problemen of zoals problemen bij school of bij ander onderwijs;

h.     deelname een vervanging is van werk of als een reguliere investering;

i.     er geen risico is op verlies, als dit wel het geval is;

j.     het kansspel vrij is van risico, terwijl het dat niet is.

 

5. Verantwoorde deelname: Bonussen

Het aanbieden van een bonus door een online kansspelaanbieder, is een vorm van reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code waarop deze code van toepassing is. Het maakt daarbij niet uit waar of hoe de bonus wordt aangeboden.

5.1
Een online kansspelaanbieder maakt geen gebruik van een bonus, waarvan de inhoud en/ of de voorwaarden waaronder de bonus daadwerkelijk kan worden verkregen, niet overeenkomen met hoe de bonus of de verkrijging ervan door de online kansspelaanbieder wordt gerepresenteerd.

5.2
Een online kansspelaanbieder maakt geen gebruik van bonussen:

a. indien er tijdsdruk ontstaat die kan leiden tot het impulsief accepteren van een aanbod dan wel op andere wijze getracht wordt de consument over te halen een aanbod impulsief te accepteren. Van  “tijdsdruk” uit de voorgaande volzin is in ieder geval sprake als een consument binnen 24 uur op een aanbod moet reageren en van zo’n tijdsdruk is in ieder geval geen sprake als de consument tenminste drie dagen heeft om over het aanbod na te denken; of

b. die de speler aanzet tot zo lang doorspelen of anderszins een zodanige speeldwang aan de speler oplegt, dat de bonus niet meer kan worden geacht te zijn gericht op verantwoorde deelname. Dit is onder meer het geval als voor de uitkering van de bonus meerdere stortingen vereist zijn.

Dit artikel beoogt het risico te verkleinen dat bonussen leiden tot impulsief gedrag en speeldwang. Om bij de tijdsdruk voor het veld helderheid te creëren gaat de ROK er in 5.2. a van uit dat er in ieder geval tijdsdruk is als de consument er geen “nachtje over heeft kunnen slapen” en dat langer dan drie “nachtjes slapen” in ieder geval geen tijdsdruk oplevert. Of er in de tussenliggende periode sprake is van tijdsdruk, moet van geval tot geval worden beoordeeld.  Wanneer een bonus vanwege de speeldwang niet meer gericht is op verantwoorde deelname is lastiger te concretiseren. Dat moet eveneens van geval tot geval worden bekeken. Helder, en in de ROK opgenomen, is in ieder geval dat als de consument om een bonus uitgekeerd te krijgen zelf meerdere malen moet bijstorten, er sprake is van speeldwang.

5.3
Als een online kansspelaanbieder aan een consument die voor de eerste maal deelneemt aan een online kansspel of die, na een periode van zes maanden na de laatste inzet van die consument, opnieuw deelneemt, een bonus aanbiedt, heeft die bonus een maximale hoogte van:

a. 100% van het bedrag van de eerste storting ingeval het bedrag van die storting lager is dan EUR 250 maar hoger is dan of gelijk is aan EUR 50,–; en

b. EUR 50,– ingeval het bedrag van de eerste storting lager is dan EUR 50,–; en

c. EUR 250,– in alle andere gevallen.

5.4
Een bonus dient uitdrukkelijk aanvaard te worden, voordat deze wordt toegekend. Een online kansspelaanbieder verstrekt dus geen bonus op basis van stilzwijgende toestemming. Een online kansspelaanbieder biedt geen bonus aan aan een persoon die uitdrukkelijk aangeeft geen bonus te willen ontvangen. Een online kansspelaanbieder annuleert een bonus desgevraagd zo snel mogelijk.

5.5
Een Online Kansspelaanbieder maakt voor acceptatie van een bonus op passende en begrijpelijke wijze duidelijk (gebruik makend van ten hoogste taalniveau B1) welke voorwaarden aan die bonus zijn verbonden, waaronder de essentiële bonusvoorwaarden. Hij doet dat waar de bonus moet worden aanvaard op een prominente wijze waarbij het wijzen op de bonusvoorwaarden in hetzelfde corps (letterformaat) en lettertype geschieden als de overige tekst. Hij draagt er verder voor zorg dat de voorwaarden van de bonus eenvoudig beschikbaar blijven voor de speler.

5.6
Een online kansspelaanbieder presenteert de essentiële bonusvoorwaarden toegankelijk, begrijpelijk en beknopt. Hij neemt de essentiële bonusvoorwaarden op in de uiting waarin de bonus is opgenomen en doet dat, ingeval van tekst, meteen onder de kopregel. Waar dat door de geringe omvang of duur van de uiting onmogelijk is, maakt de online kansspelaanbieder de essentiële bonusvoorwaarden, onverminderd het vorige lid, beschikbaar middels een enkele klik op een duidelijke knop die leidt naar de plaats waar de essentiële bonusvoorwaarden en de overige voorwaarden van het vorige lid zijn beschreven.

De regeling van de artikelen 5.5 en 5.6 is bedoeld om de consument op begrijpelijke en adequate wijze inzicht te verschaffen in de belangrijkste voorwaarden van de bonus. Een inzicht dat, zo maakt artikel 5.5 duidelijk, niet kan worden verstrekt door die voorwaarden te verstoppen in algemene voorwaarden. En evenmin, aldus artikel 5.6, ergens onder aan in een lange internetpagina. 

5.7
Bonussen mogen niet aan een speler worden aangeboden tijdens het door hem daadwerkelijk spelen van een kansspel. Dat houdt onder meer in dat bonussen wel mogen worden aangeboden, bijvoorbeeld, na het plaatsen van een weddenschap terwijl de speler wacht op het resultaat, of indien een speler wel is ingelogd maar niet daadwerkelijk speelt.

 

5.8
De online kansspelaanbieder zorgt ervoor dat een jongvolwassen speler geen gebruik kan maken van een bonus.

6. Bescherming Kwetsbare Groepen van Personen: inhoudelijke criteria

Dit artikel beoogt het risico te verkleinen dat reclame wordt gemaakt die kwetsbare personen relatief sterk aanspreekt. Het gaat daarbij om inhoudelijke eisen.

6.1
Reclame voor online kansspelen wordt qua inhoud niet specifiek gericht op kwetsbare groepen van personen.

6.2
Reclame voor online kansspelen speelt niet in op specifieke behoeften of zwakheden van kwetsbare groepen van personen. Zij gebruikt geen producten of diensten, al dan niet van derden, specifiek gericht op kwetsbare groepen van personen.

Minderjarigen en Jongvolwassenen

6.3
Reclame voor online kansspelen vermeldt duidelijk en prominent de minimumleeftijd om deel te nemen.

6.4
Reclame voor online kansspelen gebruikt onder meer geen:

personen van een bepaalde leeftijd

a. Personen jonger dan 25 jaar of die eruitzien alsof ze jonger dan 25 jaar zijn;

fantasiefiguren die speciaal appelleren aan jongeren

b. Stripfiguren, superhelden of andere fictieve karakters of figuren waarvan verwacht mag worden dat die voornamelijk aantrekkingskracht hebben op minderjarigen of jongvolwassenen;

sporters, andere rolmodellen

c. individuele beroepssporters of teams van beroepssporters, of andere rolmodellen, tenzij het, in het geval van beroepssporters of teams van beroepssporters, gaat om
i.   het door een aanbieder van sportweddenschappen gebruiken van hun namen voor zover nodig om het aanbod te duiden; of
ii.  gebruik van hun namen en stilstaande afbeeldingen op eigen social media kanalen of de eigen website van een online kansspelaanbieder uitsluitend in het kader van een bespreking of aankondiging van een sportieve gebeurtenis;

gedrag

d. gedrag en taalgebruik vooral gebruikt door minderjarigen of jongvolwassenen;

e. claims dat deelname onderdeel is van de overgang naar volwassenheid of dat niet-deelname onvolwassen is.

 

7. Niet oneerlijk

7.1   
Reclame voor Online Kansspelen is niet oneerlijk. Reclame voor Online Kansspelen geeft onder meer geen onrealistisch of onjuist positief beeld van een Online Kansspel of van een of meer van de elementen daarvan.

7.2 
Oneerlijk is bijvoorbeeld wanneer reclame voor Online Kansspelen:

a.     de indruk wekt dat een speler al een prijs heeft gewonnen of zal winnen of door het verrichten van een bepaalde handeling een prijs zal winnen, terwijl daarop alleen maar een kans bestaat;

b.     een “gratis” dienst of product aanbiedt als:

i.        niet meteen duidelijk is dat daaraan voorwaarden zijn verbonden, zoals:

a.              toestemming om benaderd te worden door een Online Kansspelaanbieder of door een andere partij;

b.              de aanschaf van een tegoed of andere dienst of ander product;

c.              het na accepteren van de aanbieding moeten beëindigen van een met die acceptatie gestart abonnement om gratis te blijven;

ii.       die deelname niet gratis is omdat de prijs verdisconteerd is in een hogere prijs of in slechtere voorwaarden van het Online Kansspel;

c.     geen duidelijkheid verschaft over de prijs van de deelname;

d.     niet duidelijk maakt dat de reclame afkomstig is van of wordt gemaakt voor een Online Kansspelaanbieder;

e.     stelt of suggereert dat:

i.        de speler in het algemeen overwegende invloed kan hebben op de uitkomst;

ii.       overwegende invloed op het resultaat van de deelneming in het algemeen door training of studie kan worden verkregen;

iii.      de Online Kanspelaanbieder in het bezit is van een Europese vergunning voor het aanbieden van een Kansspel;

iv.      anoniem kan worden deelgenomen;

v.       er sprake is van een goedkeuring van overheidswege, waarbij wel is toegestaan de in vormgeving en anderszins neutrale en terughoudende vermelding: “bezit vergunning op grond van de Nederlandse wet”.

 

8. Kanalen: terughoudendheid 

8.1

Online Kansspelaanbieders bieden hun spelers in hun persoonlijke omgeving een functionaliteit (bijvoorbeeld een “dashboard”) aan, die de spelers in staat stelt op eenvoudige wijze hun voorkeuren te bepalen in verband met het ontvangen en/of zien van reclame-uitingen, waaronder de mogelijkheid om zich in een keer af te melden van alle individuele reclame-uitingen verspreid onder controle van de betreffende online kansspelaanbieder, waarbij de online kansspelaanbieder in staat is degene die zich afmeldde te identificeren. Een afmelding zoals hiervoor omschreven betekent niet dat de speler geen reclame meer ziet van de betreffende online kansspelaanbieder. De speler kan bijvoorbeeld reclame zien die wordt gericht met behulp van zodanig beperkte gegevens dat het niet redelijkerwijs mogelijk is de betreffende speler te identificeren (gericht op basis van een beperkt profiel bijvoorbeeld) waarbij overigens wel zal moeten worden voldaan aan de op het aanbieden van die reclame van toepassing zijnde regelgeving.

Het aanbieden van software of een dashboard waarin betrokkenen, spelers, hun privacyvoorkeuren zelf kunnen managen, is een belangrijke privacytool. De ROK schrijft dat thans met zoveel woorden voor.
In afwijking van de regels rond afmelding voor bijvoorbeeld e-mailreclame, is opgenomen dat de betrokkene/speler zich ook in een keer moet kunnen afmelden van alle individuele reclame-uitingen. De achtergrond van het opnemen van die bredere afmeldmogelijkheid, ligt hier meer in het belang van de verslavingspreventie dan in dat van de privacy. Het is immers niet onmogelijk dat een speler er met een afmelding voor wil zorgen dat die speler niet meer in verleiding gebracht wordt deel te nemen aan een (online) kansspel.  

specifieke situaties

8.2
Online kansspelaanbieders maken geen reclame in of rond online games, en staan op hun kanalen ook geen advertenties van derden van online games toe. Reclame voor online kansspelen op een webpagina waar casual behendigheidsgames worden aangeboden, is, bijvoorbeeld, niet toegestaan.

8.3
Op een kansspelinterface van een online kansspelaanbieder wordt geen andere reclame gemaakt dan reclame voor de (online) kansspelen waarvoor die online kansspelaanbieder een vergunning heeft verkregen.

8.4
Op social media-accounts van een online kansspelaanbieder wordt duidelijk aangegeven dat het een officieel account is van de betreffende online kansspelaanbieder.

9. Kanalen: Kwetsbare Groepen van Personen 

verbod ongerichte reclame

9.1 
De online kansspelaanbieder maakt voor online kansspelen:

a. alleen zodanig specifiek gerichte reclame dat deze geen leden van de kwetsbare groep van personen bereikt;

b. geen reclame:

1°. via een omroepdienst;

2°. in kranten, tijdschriften of andere gedrukte, algemeen toegankelijke communicatiemiddelen;

3°. die zijn waar te nemen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties, in een voor het publiek toegankelijk gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of op een daarbij behorend erf.

 

9.2

Artikel 9.1 is niet van toepassing op reclame via het internet of via een mediadienst op aanvraag, indien de online kansspelaanbieder:

a. personen gelegenheid heeft gegeven aan te geven dat zij door de reclame niet willen worden bereikt;

b. de best beschikbare maatregelen treft om te voorkomen dat een reclame een lid van de kwetsbare groep van personen zal bereiken;

c. met behulp van de best beschikbare technieken aantoont dat ten minste 95% van de personen geen minderjarige of jongvolwassene is.

 

9.3
De online kansspelaanbieder maakt geen reclame:

a. waar de informatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 en 2  van het BWRVK wordt verstrekt; en

b. waar een speler de grenzen van zijn speelgedrag aangeeft of bij de informatie die aan hem over zijn speelgedrag wordt verstrekt.

Kansspelverslaafden en personen die kenmerken van risicovol speelgedrag vertonen

 

9.4
Online kansspelaanbieders sturen personen die zich hebben uitgesloten of jegens wie een interventie heeft plaatsgevonden geen gerichte bonus of andere op hen gerichte reclame voor online kansspelen, bijvoorbeeld in de vorm van aan hen geadresseerde e-mails of op hen gerichte banners. Het verbod uit de vorige zin met betrekking tot personen jegens wie een interventie heeft plaatsgevonden vervalt na verloop van een periode volgend op die interventie die aansluit bij de aard en zwaarte van die interventiemaatregel en bedraagt tenminste de periode die hieronder in de tabel is opgenomen.

Interventie Vervalperiode

de speler middels een gesprek inzicht geven in diens speelgedrag en hem daarbij in het bijzonder wijzen op gesignaleerd onmatig of risicovol speelgedrag

 

30 dagen

de speler adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in diens speelgedrag kan verkrijgen

 

30 dagen

de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om diens toegang tot de door de online kansspelaanbieder georganiseerde kansspelen te beperken overeenkomstig een door die speler te bepalen maximum tijdsduur per bezoek of aanmelding, of gedurende door die speler te bepalen tijdsblokken

 

60 dagen

de speler zonder diens toestemming diens toegang tot de door de online kansspelaanbieder georganiseerde kansspelen te beperken tot een maximum tijdsduur per aanmelding of gedurende bepaalde tijdsblokken

 

60 dagen

de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om zich voor bepaalde of onbepaalde duur uit te sluiten van deelname aan de door de online kansspelaanbieder georganiseerde kansspelen

 

90 dagen na het einde van de duur van de uitsluiting

de speler zonder diens instemming voor bepaalde of onbepaalde duur uitsluiten van deelname aan de door de online kansspelaanbieder georganiseerde kansspelen.

 

90 dagen na het einde van de duur van de uitsluiting

 

9.5
Met uitzonderingen van bonussen, mag gerichte reclame voor online kansspelen wel worden gestuurd aan personen jegens wie een van de volgende interventies heeft plaatsgevonden:

a. indien die persoon middels het verzenden van berichten op de spelersinterface is gewezen op zijn speelgedrag;

b. indien die persoon is geadviseerd om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in zijn speelgedrag kan verkrijgen.

Bonussen mogen ingeval van een van deze interventies gestuurd worden na 30 dagen na de betreffende interventie in het geval onder a en na 60 dagen in het geval onder b.

10. Sponsoring

10.1.

Artikel 9 lid 1 geldt niet voor sponsoring die plaatsvindt op basis van voor 1 juli 2023 gesloten contracten. Deze uitzondering geldt tot 1 juli 2024 en voor wat betreft sportsponsoring tot 1 juli 2025

Na 1 juli 2024 vervalt dit artikel 10 voor alle sponsoring behalve sportsponsoring en na 1 juli 2025 vervalt dit artikel geheel. Wat betreft de vermelding van de naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken van een online kansspelaanbieder als tegenprestatie voor sponsoring, worden de overige artikelen van deze code, met name artikel 6.4 onverkort nageleefd.

Sponsoruitingen zijn reclame en moeten dus aan de eisen van de ROK voldoen. Sponsoring moet verder blijven voldoen aan de regels zoals, onder meer, neergelegd in artikel 1.1 van de code genoemde regelingen.
Voor de inwerkingtreding van deze versie van de ROK was (sport)sponsoring wel toegestaan. De wetgever, en daarmee deze versie van de ROK, voorzien in een overgangsfase, met name met het oog op reeds door de marktpartijen aangegane verplichtingen over en weer. Na de overgangsperiode wordt sponsoring net zo behandeld als alle andere vormen van reclame.

Sportsponsoring neemt een bijzondere plek zoals blijkt uit artikel 10.2.

10.2
In afwijking van artikel 6 lid 4 sub c mogen beroepssporters en beroepsteams gesponsord worden, met uitzondering van individuele jeugdsporters, van jongvolwassen sporters en van beroepsteams die overwegend bestaan uit minderjarigen. Ter voorkoming van misverstanden: voor het gebruik  van beelden van die sponsoring in reclame van de online kansspelaanbieder, geldt de ROK onverkort.

Sponsoring van beroepssporters en hun teams is toegestaan. Andere reclame die gebruik maakt van sporters en teams niet (artikel 6 lid 4 sub c). Dat betekent dat beelden van een gesponsord team, bijvoorbeeld, niet mogen worden gebruikt in een uiting van de aanbieder. Ook is, bijvoorbeeld, de verkoop van shirts van een gesponsorde voetballer met de naam van de sponsor in kindermaten niet toegestaan. Dan zou de sponsoruiting zich immers richten op minderjarigen en die behoren tot de groep maatschappelijk kwetsbare personen.

De uitzondering op artikel 6.4 sub c voor sponsoring van beroepssporters, is de weerslag van de keuze van de regelgever. Die koos ervoor, in het belang van de sportbeoefening, sponsoring mogelijk te maken. Dat is een bewuste afwijking van het algemene verbod op het gebruik van sporters in reclame voor online kansspelen. De ROK verbiedt daarnaast het sponsoren van minderjarige en jongvolwassen individuele beroepssporters. Bij beroepsteams is de leeftijdsgrens gelegd bij minderjarigen. In de praktijk is het soms zo dat, bijvoorbeeld, in de professionele voetbalcompetitie een team voor meer dan de helft bestaat uit jongvolwassen spelers. De ROK wil buiten twijfel stellen dat deze voor deze sport belangrijke sponsormogelijkheid, zolang sportsponsoring toegestaan is, mag.  

 

11. Positie in de keten 

11.1       
De online kansspelaanbieder draagt er voor zorg dat alle partijen die reclame maken of doen maken voor zijn online kansspelen, jegens hem verplicht zijn zich te houden aan deze code, de Nederlandse Reclame Code en overige relevante wet- en regelgeving. De online kansspelaanbieder zal de naleving van de regels monitoren en op de naleving toezien. De online kansspelaanbieder zal niet samenwerken met partijen die de regels niet respecteren.

De adverteerder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de reclame voor zijn producten en diensten. Dit artikel legt de plicht van de adverteerder vast ervoor te zorgen dat de partijen in de keten die reclame voor hem maken (of daartoe opdracht geven), zich jegens de adverteerder verplichten zich aan deze code te houden. Dat zijn partijen als reclame- en mediabureaus. Dit artikel ziet niet op partijen als advertentienetwerken en social media die uitsluitend distribueren conform door of namens de adverteerder gegeven instructies. Mochten er in de keten fouten gemaakt worden zonder dat er sprake is van een instructierelatie met de adverteerder, gaat de adverteerder niet per se vrijuit voor zo’n fout, maar vindt dit artikel geen toepassing.

De formulering van de laatste zin geeft aan dat niet elke gemaakte fout de adverteerder verplicht de samenwerking met een overtredende partij te staken. Fouten kunnen plaatsvinden. Pas wanneer blijkt dat een partij de regels niet respecteert, zal de adverteerder de samenwerking moeten staken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een fout het gevolg is van een systeem dat niet goed is (en blijft) ingericht of wanneer sprake is van het bewust overtreden van de regels.

12. Informatie verantwoorde deelname

12.1
Bij elke afzonderlijke reclame en in ieder (social) media-account van de online kansspelaanbieder, zal direct goed zichtbaar of hoorbaar de volgende informatie worden verstrekt:

a. de minimumleeftijd voor deelname;

b. de slogan ‘wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+’ of zijn opvolger;

c. online (op websites, e-mail en social media) de waarschuwing dat de content niet moet worden gedeeld met minderjarigen en jongvolwassenen;

d. de webpagina(s) van de online kansspelaanbieder waarop de informatie van artikel 5 van het Besluit Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen wordt aangeboden.

Dit artikel laat onverlet de informatieverplichtingen zoals genoemd in artikel 4a lid 3 van de Wet op de Kansspelen en artikel 5 lid 1 van het BWRVK.

 

Wijzigingen van deze code

Deze code kan worden gewijzigd door de online kansspelaanbieders. Bij het vormgeven van de wijzigingen geeft de initiatiefnemer of geven de initiatiefnemers alle online kansspelaanbieders de gelegenheid hun visie te geven. Deze code zal regelmatig worden geëvalueerd, de eerste keer zal die evaluatie beginnen op 1 oktober 2026. Bij de evaluatie zullen consumentenorganisaties en media worden betrokken.

Bij het formuleren van een eventuele wijziging, zullen alle vergunninghouders betrokken worden.

De evaluatie van de ROK zal starten in het vierde kwartaal van 2026. Onder leiding van een onafhankelijk extern bureau worden doelstelling en reikwijdte van de evaluatie vastgesteld. Hierbij worden verschillende stakeholders betrokken, zoals vergunninghouders voor online kansspelen, mediabedrijven en stakeholders uit het toezichtdomein en de verslavingszorg. De opgenomen beperkingen, de afspraken rond bonussen en de terughoudendheid in reclame-uitingen kunnen onderdeel van de evaluatie zijn. In 2027 wordt de evaluatie uitgevoerd. De evaluatie kent in ieder geval een kwalitatief onderzoek en een onderzoek onder consumenten. In het eerste kwartaal van 2028 wordt mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie een nieuwe reclamecode voorbereid. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de code ook tussentijds worden geëvalueerd.