a a a
 

Reclamecode Mobiele Diensten

Reclamecode Mobiele Diensten

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Reclamecode Mobiele Diensten

Uitgangspunten

Deze Bijzondere Reclamecode heeft betrekking op reclame voor diensten die bestemd zijn voor gebruik op een mobiel apparaat van de consument, zoals games, chatdiensten, informatiediensten en televoting diensten, en die bij de consument in rekening worden gebracht via de telefoonrekening of het PrePaid-tegoed van het mobiele apparaat waarmee de diensten zijn afgesloten. Het doel van deze Bijzondere Reclamecode is om duidelijke criteria te stellen aan de reclame voor betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten teneinde misleiding bij de Eindgebruikers over de aard, prijs en kenmerken van deze diensten te voorkomen.

Artikel 1 Toepassing

1.1
Reclame voor betaalde[1] SMS- en Mobiel Internet Diensten is, onverminderd hetgeen verder in het algemene gedeelte van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Kinder- en Jeugdreclamecode is bepaald, onderworpen aan deze Reclamecode.
[1] Een Dienst bestaande uit eerst een gratis aanbod of gratis periode rechtstreeks gevolgd door een aanbod of periode waarvoor wel betaald moet worden, geldt als een betaalde dienst en valt onder de werking van deze Reclamecode.
1.2
Deze Reclamecode is van toepassing op reclame voor SMS- en Mobiel Internet Diensten specifiek gericht op Nederland.
1.3
Deze Reclamecode laat bestaande wettelijke en zelfreguleringsverplichtingen, met name verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming, oneerlijke handelspraktijken en verkoop op afstand en verplichtingen op grond van de Gedragscode SMS- en Mobiel Internet Dienstverlening, onverlet.

Artikel 2 Definities
In deze Code wordt verstaan onder:

Mobiele Dienst
Een door een Content Provider geleverde dienst die bestemd is voor gebruik op het mobiele apparaat van de Eindgebruiker en die bij de Eindgebruiker in rekening wordt gebracht via de telefoonrekening of het PrePaid-tegoed van het mobiele apparaat waarmee de diensten zijn afgesloten. Er zijn twee typen Mobiele Diensten, te weten SMS-Diensten, waarbij de Eindgebruiker zich akkoord verklaart met de levering daarvan door middel van het versturen van een SMS-bericht aan de Content Provider, en Mobiel Internet Diensten, waarbij de Eindgebruiker zich akkoord verklaart met de levering daarvan via het aanklikken van een button of link op een internetpagina.

Eindgebruiker     
Gebruiker van een aansluiting waarmee Mobiele Diensten kunnen worden afgenomen.

Content Provider 
De aanbieder van een Mobiele Dienst met wie de Eindgebruiker de overeenkomst met betrekking tot het afnemen van de Mobiele Dienst sluit.

Abonnementsdienst     
Mobiele Dienst met een periodiek terugkerend karakter waarvoor afmelding noodzakelijk is om de dienst te stoppen, waaronder nadrukkelijk ook begrepen worden ‘1 to many chatdiensten’ (waarbij een bericht naar meer personen wordt gezonden, met hun toestemming, waardoor ook van meer personen een antwoord kan worden ontvangen).

Chatdienst  
Mobiele Dienst met een mogelijk langdurig(er) karakter doordat de Eindgebruikers kunnen blijven chatten en de kosten daardoor kunnen oplopen. Dit kan een 1:1 Chatdients betreffen (een eenmalige dienst waarbij een bericht naar één persoon wordt gezonden, met zijn toestemming, waardoor ook van één persoon een antwoord kan worden ontvangen) of een 1 to many Chatdienst (een Abonnementsdienst waarbij een bericht naar meer personen wordt gezonden, met hun toestemming, waardoor ook van meer personen een antwoord kan worden ontvangen).

Landingspagina   
De internet pagina die aan de Eindgebruiker wordt getoond voordat hij, op een daaropvolgende internetpagina of door middel van het beantwoorden van een SMS-bericht van de Content Provider, definitief zijn akkoord bevestigt met het leveren van de Mobiele Dienst.

Credit   
Een tegoed voor een Eindgebruiker om daarmee (een) Mobiele Dienst(en) te kunnen bestellen.

Banner 
Een grafische reclame-uiting op een webpagina die de mogelijkheid biedt om door te klikken naar Landingspagina of een daaraan voorafgaande internetpagina.

Pop-up  
Een aanklikbaar (klein) venster dat zich opent wanneer een bepaalde internetpagina wordt geladen of daarop wordt geklikt.

Voice-over    
Een gesproken bericht gedurende een audiovisuele commercial.

Shortcode  
Verkort nummer dat door de Content Provider wordt gebruikt voor de aan- en afmelding van de Mobiele Dienst.

Artikel 3 Misleiding

3.1.   
Reclame voor Mobiele Diensten mag geen mededelingen, afbeeldingen, suggesties of omissies bevatten waardoor de Eindgebruiker misleid kan worden over de aard en kenmerken van de aangeboden diensten, de prijs en de wijze van berekening daarvan en mag ook niet misleidend zijn in de zin van artikel 8 NRC.

3.2.     
Indien reclame wordt gemaakt voor een Abonnementsdienst, dient het feit dat het een Abonnementsdienst betreft, telkens met voldoende nadruk te worden vermeld.

3.3. 
Niet toegestaan is een reclame-uiting waarin een Mobiele Dienst wordt aangeboden op een manier waardoor deze een ander karakter lijkt te hebben dan het werkelijke karakter, bijvoorbeeld door, in strijd met de waarheid, te suggereren dat een prijs is gewonnen, uitsluitend een spelletje wordt gedaan, of dat het gaat om een lidmaatschap of aansluiting bij een club.

3.4.
Bij Chatdiensten dient de Content Provider de Eindgebruiker ondubbelzinnig en duidelijk te wijzen op het (mogelijk) langdurig(er) karakter van de dienst en de daarmee gepaard gaande (terugkerende) kosten.

Artikel 4 Minimumeisen voor alle vormen van reclame 

4.1   
Reclame-uitingen voor een of meer specifieke Mobiele Diensten dienen – ongeacht vorm en medium – te voldoen aan de eisen van artikel 3 van deze Reclamecode en dienen daarnaast altijd de volgende informatie te bevatten die op duidelijke en ondubbelzinnige wijze dient te worden vermeld:

a.            of het een Abonnementsdienst of een eenmalige dienst betreft;

b.            indien het een Abonnementsdienst betreft, vermelding van de eventuele minimale duur van het abonnement en een uitleg over hoe de Abonnementsdienst kan worden gestopt;

c.            de voornaamste kenmerken van de dienst, waaronder minimaal de naam van de dienst, de dienstomschrijving en de prijs en indien van toepassing de frequentie van de dienst;

d.            welke kosten er in geval van een eenmalige dienst per item en bij een Abonnementsdienst per abonnementsperiode zijn verbonden aan de dienst, alsmede het aantal te ontvangen items per abonnementsperiode, bijvoorbeeld: €6/week, 4 items/week;

e.            de minimale leeftijd voor het bestellen van de Mobiele Dienst (minimaal 16 jaar);

f.             in geval van Credits : welke diensten kunnen worden gekocht en tegen welk aantal Credits;

g.            in geval van een Chatdienst: of de chat plaatsvindt met één dan wel met meer personen, de prijs per bericht, de maximale hoeveelheid te ontvangen berichten per verstuurd chat bericht en, in geval van een ‘adult’ Chatdiensten, de minimum leeftijd van 18 jaar voor het gebruik van de dienst en, indien het geadverteerde chatprofiel en de werkelijke identiteit van elkaar afwijken: “fictieve personages – geen afspraken mogelijk”;

h.            verwijzing naar het website adres van de Content Provider. Op deze website dient ten minste aanwezig te zijn: naam waarmee de Content Provider staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (inclusief, indien deze daarvan afwijkt, de gebruikte handelsnaam) en het vestigingsadres van de Content Provider, kosten van de dienst, hoe af te melden voor de dienst, contactgegevens van de klantenservice (e-mailadres en telefoonnummer), KvK-nummer, BTW-nummer, de algemene voorwaarden van de Dienst, een overzicht van de geschikte telefoons en apparaten (indien van toepassing) en het privacy statement. Voorgaande informatie dient op een duidelijk leesbare en eenvoudig toegankelijke manier beschikbaar te zijn.[2]

[2] Onder eenvoudig toegankelijk wordt verstaan binnen 2 klikken van af de homepage.

4.2
Bij het vermelden van de prijs mag geen gebruik worden gemaakt van afkortingen, met uitzondering van het officiële euroteken en het gebruik van “incl. BTW”.

4.3  
Artikel 3, 4.1 en 4.2 gelden ook voor tekst- of regeladvertenties in print of digitaal (bijv. Twitter) die noodzakelijkerwijs uit niet meer dan maximaal 5 regels tekst, dan wel maximaal 140 karakters kunnen bestaan.

4.4
Een reclame-uiting, zoals een Banner of Pop-up, die uitsluitend bedoeld is om aandacht te trekken (een zgn. teaser) voor (de verkoop van) een Mobiele Dienst en die geen Shortcode bevat of ander middel om de Mobiele Dienst direct af te sluiten, hoeft niet te voldoen aan alle eisen van artikel 4.1.

Toelichting: Daarbij zal telkens, afhankelijk van de omstandigheden en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en de omvang van de uiting, beoordeeld worden of deze in strijd is met deze Reclamecode.

4.5  
Voor het bestellen van een Mobiele Dienst geldt een minimum leeftijd van 16 jaar, tenzij er wordt besteld met toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

4.6
Content Providers mogen geen reclame maken voor Mobiele Diensten op websites of via media die naar hun aard geheel of gedeeltelijk specifiek gericht zijn op jongeren onder de 16 jaar. Reclame voor Mobiele Diensten mag niet worden uitgezonden op radio of tv direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma’s die naar hun aard evident op kinderen gericht zijn of programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers voor meer dan veertig (40)% worden bekeken of beluisterd door jongeren onder de 16 jaar.

Artikel 5 Aanvullende eisen voor promotionele acties

5.1
Indien in een uiting reclame wordt gemaakt voor een al dan niet gratis dienst, product, cadeau, spaaractie, prijsvraag of ander voordeel, waarbij de Eindgebruiker om het aangebodene te verkrijgen een (andere) Mobiele Dienst dient af te nemen, dient dit in die uiting ten minste met dezelfde nadruk te worden vermeld. Tevens dient duidelijk te worden vermeld wat de voornaamste kenmerken van de Mobiele Dienst zijn.

5.2 
In reclame-uitingen voor Mobiele Diensten is het alleen toegestaan het woord ‘gratis’ of een woord met dezelfde betekenis te gebruiken, indien voor hetgeen gratis wordt aangeboden geen (extra) kosten in rekening worden gebracht.

Toelichting: Een dienst, product, abonnementsperiode of ander voordeel  is niet “gratis” en mag ook niet zo worden genoemd, indien voor de Mobiele Dienst hogere kosten worden gerekend dan voor dezelfde Mobiele Dienst zonder het “gratis” aangebodene. De bewijslast dat van hogere kosten geen sprake is, rust in dit verband op de Content Provider.

Artikel 6 Aanvullende eisen voor Landingspagina’s

Onverminderd de informatie-eisen die gelden voor een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand, zoals genoemd in artikel 8.4 sub f en verder van het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code, geldt het volgende:

6.1. 
Indien een Content Provider gebruik maakt van een Landingspagina die volledig voldoet aan de template zoals opgenomen in Bijlage 1 (voor een Landingspagina op desktop internet) of Bijlage 2 (voor een mobiel internet pagina) van deze Reclamecode, en ook overigens niet misleidend is, geldt de Landingspagina als in overeenstemming met de eisen van deze Reclamecode.

6.2.  
Indien een Content Provider geen gebruik maakt van een Landingspagina die voldoet aan de template in Bijlage 1 of 2 van deze Reclamecode, zal de Landingspagina ten minste op duidelijk leesbare en ondubbelzinnige wijze en volledig zichtbaar in het beeldscherm, naast de informatie genoemd in artikel 4.1 van deze Reclamecode, ook de volgende informatie dienen te bevatten:

a.     de naam waarmee de Content Provider staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel  (en, indien deze daarvan afwijkt, de gebruikte handelsnaam), het vestigingsadres van de Content Provider en zijn KvK-nummer en BTW-nummer;

b.    telefoon- en e-mailgegevens van de klantenservice van de Content Provider;

c.     verwijzing naar algemene (leverings)voorwaarden alsmede het privacy statement en vermelding waar deze te vinden zijn;

d.    vermelding dat deze Reclamecode van toepassing is;

e.     de (overige) informatie zoals vermeld in de template opgenomen in Bijlage 1 (voor een Landingspagina op desktop internet ) of 2 (voor een mobiel internet pagina) van deze Reclamecode.

6.3.     
Indien het een Abonnementsdienst betreft, wordt in de subscriptie titel van de Landingspagina op duidelijk leesbare wijze vermeld dat het om een Abonnementsdienst gaat. De vermelding moet ten minste dezelfde nadruk hebben als de rest van de tekst in de subscriptie titel zoals weergegeven in veld 1 in de template zoals opgenomen in Bijlage 1 en 2 van deze Reclamecode.

6.4.   
Het ‘Artwork’ en de ‘Call to action’ zoals bedoeld in respectievelijk veld 2 en veld 3 in de template opgenomen in Bijlage 1 en 2 van deze Reclamecode zullen altijd gerelateerd zijn aan de Mobiele Dienst zelf. Indien het ‘Artwork’ en/of de ‘Call to action’ daarnaast ook reclame voor een promotionele actie bevatten zoals bedoeld in artikel 5 van deze Reclamecode, mag de reclame voor de promotionele actie niet met meer nadruk worden getoond dan de reclame voor de Mobiele Dienst.

Artikel 7 Specifieke bepalingen voor audiovisuele reclame

7.1.
Indien reclame wordt gemaakt voor een of meer specifieke Mobiele Diensten in gesproken woord, al dan niet in combinatie met bewegende en/of stilstaande beelden, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen radiocommercials, televisiecommercials en reclame in of tijdens een programma dat op televisie of (mobiel) internet wordt uitgezonden of openbaargemaakt, hoeft deze niet door een Landingspagina te worden gevolgd, indien deze reclame ten minste de informatie bevat bedoeld in artikel 4.1 in een duidelijk leesbaar formaat en duur en/of op duidelijk hoorbare wijze, en dient deze ook overigens aan de eisen van deze Reclamecode te voldoen. Hetzelfde geldt voor tekst-reclame op televisie. Voor radio-commercials geldt dat de informatie vermeld in artikel 4.1 onder h achterwege mag blijven.

7.2.
Artikel 7.1 geldt niet voor audiovisuele reclame op internet waarbij de gebruiker wordt uitgenodigd om op een link of button te klikken om zich voor de Mobiele Dienst aan te melden. In dat geval is gebruik van een Landingspagina wel verplicht.
7.3. 
In audiovisuele reclame bestaande uit bewegende beelden, dient in een Voice-over, die duidelijk verstaanbaar is, te worden vermeld, indien van toepassing, dat er sprake is van een Abonnementsdienst, alsmede de totale kosten in euro per abonnementsperiode in het kader van de Abonnementsdienst. Indien er sprake is van een eenmalige Mobiele Dienst hoeven slechts de kosten hiervan in de Voice-over vermeld te worden, met uitzondering van televoting in het kader van een programma waarbij de presentator oproept om te stemmen en de prijs zonder afkortingen duidelijk in beeld zichtbaar is. Bij Chatdiensten dient in de Voice-over, die duidelijk verstaanbaar is, indien sprake is van Fictieve personage, te worden vermeld ‘fictieve personages – geen afspraken mogelijk’.

 

Artikel 8 Klachten

8.1  
Een ieder die meent dat een reclame-uiting van een Content Provider in strijd is met deze Reclamecode, kan hierover schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de desbetreffende Content Provider. De  Content Provider is gehouden de klacht te onderzoeken en de klager binnen 3 werkdagen te informeren omtrent de uitkomst van dit onderzoek.

8.2    
De klager die niet binnen 3 werkdagen is geïnformeerd of die de afhandeling van zijn klacht onbevredigend acht, kan een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, overeenkomstig de statuten en reglementen van deze Stichting.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

9.1  
Deze herziene Reclamecode (eerste versie d.d. 1 april 2009) treedt per 15 september 2019 in werking en heeft een overgangstermijn van 3 maanden. Dit betekent dat Content Providers hun reclame-uitingen binnen 3 maanden na inwerkingtreding aan deze Reclamecode dienen te hebben aangepast.

9.2   
Deze Reclamecode is in principe voor twee jaren vastgesteld en wordt in beginsel steeds verlengd met een periode van twee jaren.

9.3  
De Reclamecode zal in principe om de twee jaar worden geëvalueerd.

Bijlage 1 Template Landingspagina Desktop Internet

1. Subscriptie Titel
Deze is verplicht en moet minimaal de volgende informatie bevatten:

·         Kenmerk van de Mobiele Dienst (bijvoorbeeld onbeperkt games, quizdienst, chatdienst e.d.);

·         Of het een eenmalige dienst of Abonnementsdienst betreft. Dit moet in zijn geheel worden gecommuniceerd en mag niet worden afgekort;

·         Prijs van de Mobiele Dienst. Bijvoorbeeld €5/week, of in het geval van een eenmalige dienst bijvoorbeeld €1,50/bericht of €1,50/item. Bij de vermelding van de prijs mogen geen afkortingen worden gebruikt. Indien de afrekening van de content op maandbasis gebeurt, dient de prijs en het aantal content/credit items op maandbasis genoemd te worden.

Font: Arial
Minimale Font grootte: (14 PTS/72 DPI)
Kleurstelling: er moet een duidelijk contrast zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur, zodat de subscriptie titel duidelijk te lezen is. De WCAG score van de tekst en achtergrond dient minimaal 7.1 te zijn.

2. Artwork (inclusief logo, productnaam en beschrijving):
Hierin staat de beschrijving van de Mobiele Dienst, de merknaam en/of de promotionele actie (korting of gratis). Uiteraard kan het artwork ook een combinatie zijn van de verschillende termen (product+merk+actie). Daarnaast ondersteunt het artwork de campagne visueel. Indien het artwork informatie over een promotionele actie bevat, dient de informatie over deze promotionele actie met niet meer nadruk te worden getoond dan de informatie over de Mobiele Dienst zelf.

3. Call to action
Dit is de tekst met de actie die is vereist om de Mobiele Dienst te bestellen dan wel om informatie te ontvangen. De call to action kan links of rechts van het artwork worden geplaatst.

·         De Eindgebruiker dient hier zijn 06-nummer in te vullen;

·         Bevestigen door op versturen of verder te drukken.

De call to action zal altijd gerelateerd zijn aan de Mobiele Dienst. Indien de call to action daarnaast ook reclame voor een promotionele actie bevat, mag de reclame voor de promotionele actie niet met meer nadruk worden getoond dan de reclame voor de Mobiele Dienst.

4. Minimum leeftijd /geschikte apparaten (indien van toepassing):
Hier dient te worden vermeld:

·         “Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders” (voor ‘adult’ Chatdiensten geldt een minimum leeftijd van 18 jaar);

·         “Om na te gaan of je apparaat geschikt is voor deze dienst klik hier (deze link moet naar het overzicht met geschikte apparaten linken)”.

Font: Arial Minimale Font grootte: (8.0 PTS/72DPI)
Kleurstelling: er dient een duidelijk contrast te zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur zodat de minimale leeftijd / geschikte telefoons duidelijk te lezen zijn (geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

5. Voorwaarden

Hier moeten de belangrijkste voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op de Mobiele Dienst. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende voorwaarden:

 • Indien het een Abonnementsdienst is, dient dit op de volgende manier weergegeven te worden: “Dit is een abonnementsdienst”;
 • Er moet ondubbelzinnig worden vermeld welke kosten er per abonnementsperiode zijn verbonden aan de Mobiele Dienst alsmede het aantal te ontvangen content/credit items op weekbasis, bijvoorbeeld: €6/week, 4 items/week (+ sms en downloadkosten). Bij de vermelding van de prijs mogen geen afkortingen worden gebruikt.;
 • Vermelding van een eventuele minimale duur van de Abonnementsdienst;
 • Uitleg over hoe Abonnementsdienst gestopt kan worden. (Afmelden? SMS STOP naar ‘Shortcode’, of in het geval van een Mobiel Internet Dienst een verwijzing naar Payinfo);
 • Er geldt geen herroepingsrecht of zichttermijn (of als dat wel het geval is vermelding van dat recht of die termijn);
 • Contactgegevens (telefoon en e-mailgegevens van de klantenservice van de Content Provider alsmede de naam en het vestigingsadres van de Content Provider, het KvK-nummer en het BTW-nummer);
 • Algemene voorwaarden, inclusief een link naar de algemene voorwaarden;
 • Vermelding dat de Reclamecode Mobiele Diensten en de Gedragscode SMS- en Mobiel Internet Dienstverlening van toepassing zijn;
 • Vermelding dat de genoemde prijzen inclusief BTW zijn.

Font: Arial Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI).
Kleurstelling: er dient een duidelijk contrast te zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur (geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

6. Additionele informatie links:

Dit zijn links c.q. verwijzingen naar extra informatie m.b.t. de aangeboden dienst. Hier moeten tenminste de volgende informatielinks worden opgenomen:

 • Algemene voorwaarden;
 • Privacy statement;
 • De Gedragscode;
 • Helpdesk.

De hierboven beschreven voorwaarden moeten door de Eindgebruiker kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Font: Arial Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI).
Kleurstelling: er dient een duidelijk contrast te zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur (geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

De Landingspagina moet volledig zichtbaar[3] zijn op elk beeldscherm waarop de meest gangbare resolutiestandaard wordt gebruikt.

De voorwaarden zoals hierboven genoemd zijn uitgewerkt in het navolgende voorbeeld:

[3] Volledig zichtbaar betekent dat het gehele scherm, inclusief alle voorwaarden, direct zichtbaar is op het beeldscherm bij de meest gangbare resolutiestandaard. Indien het scherm op bepaalde computers als gevolg van de resolutie van de computer en/of de gebruikte internet browser niet helemaal zichtbaar is en de Eindgebruiker voor het beeld van het gehele scherm naar beneden moet scrollen, terwijl de Content Provider gebruik heeft gemaakt van de meest gangbare resolutiestandaard, kan het niet geheel zichtbaar zijn van de Landingspagina de Content Provider niet worden aangerekend.

Bijlage 2 Template Landingspagina Mobiel Internet

1. Subscriptie Titel:
Deze is verplicht en moet minimaal de volgende informatie bevatten:

 • Kenmerk van de Mobiele Dienst (bijvoorbeeld onbeperkt games, quizdienst, chatdienst e.d.)
 • Of het een eenmalige dienst of Abonnementsdienst betreft. Dit moet in zijn geheel worden gecommuniceerd en mag niet worden afgekort.
 • Prijs van de Mobiele Dienst, tenzij deze wordt vermeld in het artwork met ten minste dezelfde nadruk als de informatie in de subscriptie titel. Bijvoorbeeld €5/week, of in het geval van een eenmalige dienst bijvoorbeeld €1,50/bericht of €1,50/item. Bij de vermelding van de prijs mogen geen afkortingen worden gebruikt. In geval dat de afrekening van de content op maandbasis gebeurt, dient de prijs en het aantal content/credit items op maandbasis genoemd te worden.

Font: Arial Minimale Font grootte: (14.0 PTS/72 DPI)
Kleurstelling: er moet een duidelijk contrast zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur opdat de subscriptie titel duidelijk te lezen is. De WCAG score van de tekst en achtergrond dient minimaal 7.1 te zijn.

2. Artwork (inclusief logo, productnaam en beschrijving):
Hierin staat de beschrijving van de Mobiele Dienst, de merknaam en/of de promotionele actie (korting of gratis). Uiteraard kan het artwork ook een combinatie zijn van de verschillende termen (product+merk+actie). Daarnaast ondersteunt het artwork de campagne visueel. Indien het artwork reclame voor een promotionele actie bevat, dient de reclame deze promotionele actie met niet meer nadruk te worden getoond dan de reclame voor Mobiele Dienst.

3. Call to action:
Dit is de tekst met de actie die is vereist om verder te gaan om de Mobiele Dienst te bestellen dan wel om informatie te ontvangen, zoals “volgende”, “verder” of woorden van gelijke strekking. De call to action kan links, rechts of in het midden onder het artwork worden geplaatst. De call to action zal altijd gerelateerd zijn aan de Mobiele Dienst. Naar de Promotionele actie mag slechts verwezen worden met maximaal dezelfde nadruk als de reclame voor de Mobiele Dienst zelf.

4. Voorwaarden:
Hier moeten de belangrijkste voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op de Mobiele Dienst. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende voorwaarden:

 • Indien het een Abonnementsdienst is, dient dit op de volgende manier weergegeven te worden: “Dit is een abonnementsdienst”;
 • Minimum leeftijd om de dienst te kunnen bestellen;
 • Er moet ondubbelzinnig worden vermeld welke kosten er per abonnementsperiode zijn verbonden aan de Mobiele Dienst alsmede het aantal te ontvangen content/credit items op weekbasis, bijvoorbeeld: €6/week, 4 items/week (+ sms en downloadkosten). Bij de vermelding van de prijs mogen geen afkortingen worden gebruikt anders dan sms;
 • Uitleg over hoe de Abonnementsdienst gestopt kan worden. (Afmelden? SMS STOP naar ‘Shortcode’ of verwijzing naar Payinfo);
 • Indien van toepassing: een link naar een overzicht met geschikte apparaten.
 • Contactgegevens (telefoon,  e-mailgegevens en webadres) van de klantenservice van de Content Provider.

De drie eerstgenoemde punten moeten zichtbaar zijn zonder te scrollen op elk beeldscherm waarop de meest gangbare resolutiestandaard wordt gebruikt.[4]

Font: Arial Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI).
Kleurstelling: er moet een duidelijk contrast zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur opdat de subscriptie titel duidelijk te lezen is (geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

[4] Volledig zichtbaar betekent dat het gehele scherm, inclusief alle voorwaarden, direct zichtbaar is op het beeldscherm bij de meest gangbare resolutiestandaard. Indien het scherm op bepaalde computers als gevolg van de resolutie van de computer en/of de gebruikte internet browser niet helemaal zichtbaar is en de Eindgebruiker voor het beeld van het gehele scherm naar beneden moet scrollen, terwijl de Content Provider gebruik heeft gemaakt van de meest gangbare resolutiestandaard, kan het niet geheel zichtbaar zijn van de Landingspagina de Content Provider niet worden aangerekend.

5. Additionele informatielinks:

Dit zijn links of verwijzingen naar extra informatie m.b.t. de aangeboden dienst.

Hier moeten tenminste informatielinks worden opgenomen over:

 • Afmelden
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy statement.
 • Helpdesk

Font: Arial Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI).
Kleurstelling: er moet een duidelijk contrast zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur opdat de subscriptie titel duidelijk te lezen is (geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).